Algemene informatie
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afspraken en Nieuwe Regels (2)
 Arbitragebeleid (1)
 Beleidsplan (1)
 Buurtsportcoach (1)
 Clubartikelen (1)
 Clubhuis en Veld (2)
 Contributie (1)
 Fysiotherapie (1)
 Gedragsregels (2)
 Handleidingen (1)
 Incasso (1)
 Infodesk (1)
 Lidmaatschap (1)
 Sponsoring (1)
 Veelgestelde vragen (1)
 Veiligheid en Gezondheid (2)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Beleidsplan
Beleidsplan 2020- 2024 
                                                                      
Inleiding
Bij een beleidsplan gaat het om de continuïteit en de professionaliteit van de vereniging. Er moet een goede structuur zijn voor de vereniging, zodanig dat opvolgende bestuurders en vrijwilligers weten waar de vereniging naar toe gaat. Naast het inzicht geven in de structuur is het beleidsplan ook een "besturingsinstrument” en daarmee voor het bestuur een houvast en een toets voor de te volgen richting. Voor de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en of het bestuur zich (na acceptatie van het voorgestelde beleid door de leden) achteraf aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.
Het gaat goed met VMHC. Het aantal leden groeit, niet alleen bij de jeugd maar ook bij de senioren. De huidige grootte, nog te verwachten groei en ontwikkelingen om ons heen maken het noodzakelijk om het bestaande beleidsplangrondig te herzien om de club de komende jaren door te loodsen en verder te ontwikkelen.
We willen als bestuur op vele terreinen binnen de club nog een professionaliseringsslag maken maar anderzijds ook de goede sfeer die alle leden zo belangrijk vinden zien te handhaven. Natuurlijk hebben wij hierbij de hulp van vele vrijwilligers nodig en we hopen dat dit aantal alleen nog maar toeneemt de komende periode. Duidelijk is dat hoe meer mensen bereid zijn om hun steentje bij te dragen aan onze vereniging, hoe minder het werk voor iedereen wordt. Een toename van het aantal vrijwilligers is ook absoluut noodzakelijk om de ledengroei op te kunnen vangen maar ook om aan de steeds grotere eisen van (ouders van) leden te kunnen voldoen.
De demografische ontwikkelingen in de gemeente Heusden zorgen voor voldoende potentie om VMHC te laten uitgroeien tot vereniging van circa 750, maximaal 850 leden in de komende jaren. Met dat aantal zijn de velden en de accommodatie optimaal benut.
De verenigingsopbouw kent net als andere clubs in Nederland een scheve verdeling, er zijn veel meer vrouwen dan mannen lid. Er moet dus extra aandacht zijn voor het werven van jongens. Daarnaast hebben we een relatief jong ledenbestand. Dat wil zeggen vanaf de leeftijdsklasse junioren B t/m F zijn we ruim vertegenwoordigd, in de A en jongere senioren is traditioneel een groter verloop als gevolg van studie bijvoorbeeld. Dit heeft zijn weerslag op de beschikbaarheid van trainers voor met name de A en B teams.
De sportieve ambitie van VMHC voor de eerste juniorelftallen is de top van de 2e klasse met een doorgroei naar de 1e klasse en eventueel subtop. De overige jeugd- en seniorenelftallen dienen te spelen op het hoogst mogelijke niveau.
Om dit te bewerkstelligen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan goede trainers en  coaches en de begeleiding en opleiding van deze trainers en coaches.
De kosten van opleidingen en trainingen en het op peil houden van de accommodatie vragen om een gedegen aanpak van sponsoring. Door de huidige economische situatie is het verwerven van sponsors echter niet eenvoudig. De sponsoractiviteiten dienen te worden versterkt en aangepast te worden qua vorm.
Om de vereniging aantrekkelijk te maken en houden, voor bestaande en toekomstige leden en sponsors is een voortdurende bevestiging van het positief imago van VMHC noodzakelijk. PR en communicatie moeten worden geïntensiveerd en deels anders gestructureerd.
2.1 Strategie, missie en ambities VMHC .
VMHC wil een bloeiende middelgrote vereniging zijn. Met nu 700 leden en elk jaar een groei van enige tientallen leden.
Een vereniging van een dergelijke omvang is aan haar stand verplicht om prestaties te leveren en vraagt om een goede structuur om de kwaliteit te leveren die haar leden wensen.
Een sportieve ambitie voor de eerste jeugdelftallen die daarbij past is de top van de 2e klasse met een doorgroei naar de 1e klasse.
Om de continuïteit in uitvoering en een financieel gezonde huishouding te bieden blijft vrijwilligerswerk de belangrijkste pijler waarop de club rust. Binding met de leden, gezelligheid en kwaliteit zijn dan ook de middelen die het bestuur inzet om de verdere groei mogelijk te maken.

Missie
VMHC moet een bruisende vereniging zijn, die verankerd is in de samenleving, goed georganiseerd is, met toenemende sportieve prestaties. Door goede sfeer en een aantrekkelijke, duurzame accommodatie is de club een prima plek om sportief en gezellig te ontspannen.
Visie
We zijn een gezellige club met een toenemend prestatief element. Vooral bij de jongere teams is het regionale karakter ter voorkoming van lange reistijden van belang. Het te bereiken spelniveau is gemiddeld genomen 2e klasse, maar we willen in elke jeugdlijn een team in de 1e klasse en op termijn in de sub-topklasse. Dit vergt steeds betere trainingsfaciliteiten, waaronder trainers en trainingscoördinatoren met hoger opleidingsniveau en toenemende ervaring.
Een aantrekkelijke accommodatie zorgt ervoor dat leden zich thuis voelen. In een clubhuis met goede uitstraling en gezellige sfeer wordt meer gebruik gemaakt van het horeca aanbod, met een ruim en afwisselend assortiment. Door de contributie in lijn te brengen met de geboden faciliteiten en kwaliteit zal ook dit bijdragen aan een groter deel structurele inkomsten. Ook voor de bijdrage hierin van sponsoren, zullen de toenemende sportieve prestaties alsmede de uitstraling van de club een positieve uitwerking hebben.
Tijd, je kostbaarste bezit:
Werkdruk en drang om zoveel mogelijk te doen in de beschikbare tijd (andere verenigingen, vakantie, gezin, cultuur) maken dat een goed en afwisselend product geleverd moet worden. Leden moeten het gevoel hebben dat de hockeyvereniging toegevoegde waarde voor hun levensstijl oplevert.
-Ouders van mini’s moeten de ervaring hebben dat hun kinderen goed worden opgevangen.
-Jeugdleden moeten goede begeleiding krijgen die bijdraagt aan hun ontwikkeling. Naast hockey moet de vereniging gezelligheid en teamvorming stimuleren.
-Seniorleden willen een combinatie van sporten en goed verzorgde gezelligheid met daarbij de nodige flexibiliteit om ruimte te behouden voor andere zaken.
Behoefte aan veiligheid en geborgenheid.
Hockey is een sport die met het gehele gezin en met vrienden beoefend kan worden.
VMHC heeft het van oudsher in zich ontspanning te bieden aan het gehele gezin en zal ook nieuwe activiteiten moeten blijven ontplooien om het familiegevoel te accentueren.
Maar ook ontspanning voor supporters wanneer de gezinsleden of vrienden aan het spelen zijn. Optimale ontvangst van en voorlichting aan ouders om ze in te wijden in de hockeycultuur.
De vereniging heeft het handhaven van een goede sfeer en correct gedrag op en rond de velden hoog in haar vaandel staan. Hiervoor sluiten we aan bij de KNHB-campagne Sportiviteit en respect.
2.2. Belangrijke doelen voor VMHC Vlijmen voor groei en het behoud van leden.
Om meer evenwicht te bereiken moet de aandacht verschoven worden van absolute groei naar gerichte groei en verlenging van de lidmaatschapsduur.
Differentiatie in focus vanwege:
-de verschillende karakteristieken per groep.
-het verschil in mogelijke bijdrage aan de vereniging per groep (rollen die leden kunnen spelen en inkomstenbronnen)
-het verschil in omgeving per groep (ouders, netwerk, vrienden etc.)
- Onderscheiden van doelgroepen en bepalen van behoeften en mogelijk rollen binnen de vereniging.
3. Organisatie
Om daadkrachtig op te treden opereert de vereniging met een bestuur omringd door een grote schare van vrijwilligers. Vrijwilligers die ad hoc taken uitvoeren dan wel zitting hebben in een van de commissies. Bewust is voor deze opzet gekozen om het tijdsbeslag voor de leden beheersbaar te houden en daarmee mensen te kunnen betrekken die vanuit hun professie de vereniging veel te bieden hebben. Hier wordt een beschrijving gegeven van de organisatie van de vereniging in de vorm van bestuur en commissies.
3.1 Bestuur
Een modern bestuur vormt als het ware het management van het bedrijf; de vereniging. Zij heeft met name een vertegenwoordigende, een coördinerende en een stimulerende taak. Met deze taakinvulling blijft het tijdsbeslag voor een bestuursfunctie binnen de perken. De vereniging streeft er naar om bestuursleden aan te trekken die vanuit hun beroepsmatige achtergrond een professionele invulling kunnen geven aan hun taakgebied.
Ook binnen VMHC Vlijmen wordt teveel werk uitgevoerd door te weinig leden. Het continue zoeken naar vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt aangezien zonder deze leden groei en verdere professionalisering niet mogelijk is.
3.2 Commissies.
De commissies vormen de werkgroepen die concreet uitvoering geven aan een taakgebied binnen de operatie van de vereniging. Om de continuïteit te waarborgen is het doel voor iedere commissie de werkwijze in een draaiboek vast te leggen. Daarnaast moet met een zekere regelmaat nieuwe leden in commissies worden toegelaten om ze te laten inwerken door meer ervaren commissieleden.
Binnen onze club kennen we een aantal commissies. De tabel geeft de relaties van deze commissies met de desbetreffende bestuursportefeuilles weer:


3.3 Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is opgericht in januari 2009 op initiatief van enkele betrokken jeugdleden. Na enkele jaren van inactiviteit willen we het nu nieuw leven inblazen.
De bedoeling is om het jeugdbestuur uit te laten groeien tot een volwaardige gesprekspartner van het bestuur ten aanzien van alles wat de jeugd bezighoudt. Het Jeugdbestuur vertegenwoordigt de jeugd binnen VMHC en organiseert daarnaast activiteiten op eigen initiatief en op verzoek van bestuur en commissies.


 
4. FINANCIEN EN SPONSORING
4.1 Algemeen
Naast een toename van wensen, ambities en initiatieven wordt de vereniging, zoals alle sportverenigingen, geconfronteerd met een toename van haar kosten als gevolg van onder andere gestegen vergoedingen van trainers, het stijgen van de huren en kosten van materialen en wettelijke maatregelen van de overheid. In de toekomst zal de club moeten blijven zoeken naar de balans tussen wensen en mogelijkheden.
Bij het maken van die keuzes moet een aantal uitgangspunten in acht worden genomen:
Structurele uitgaven moeten worden betaald uit structurele inkomsten
Inkomsten uit sponsoring zijn niet volledig als structureel te beschouwen
Het opstellen van een verstandige begroting
Een zich terugtrekkende gemeentelijke overheid
Het streven de organisatie van de vereniging verder te professionaliseren

Structurele uitgaven dienen betaald te worden uit structurele inkomsten
De structurele uitgaven zijn de uitgaven die nodig zijn om gebruik te maken van de accommodatie en te kunnen hockeyen. Deze zijn qua hoogte nauwelijks te beïnvloeden. Hieronder vallen de huur en heffingen van de accommodatie, de nutskosten, aflossing en rente op leningen, verzekeringen, hockey-technische kosten en de contributie die de vereniging moet betalen aan de KNHB. De structurele inkomsten zijn alle ontvangsten uit contributies en een deel van de inkomsten uit sponsoring. Er wordt gestreefd naar een situatie dat de structurele uitgaven de structurele inkomsten niet overtreffen. Alleen dan kan worden gegarandeerd dat er geen wankele financiële basis voor de vereniging ontstaat.

Contributie in lijn blijven met omringende clubs (Drunen, Rosmalen, Bommelerwaard, DES)
Duidelijk aangescherpte regels voor wanbetalers.


Inkomsten uit sponsoring niet geheel als structureel beschouwen
Sponsorcontracten hebben doorgaans een looptijd van drie jaar. Daarna moet weer worden afgewacht of sponsoren bereid zijn het contract te verlengen. Het aangaan van financiële verplichtingen waarbij de inkomsten niet volledig zijn gegarandeerd, moet daarom worden voorkomen. Uit ervaring in de afgelopen jaren is gebleken dat de inkomsten uit sponsoring voor een deel een structureel karakter hebben. Daardoor is het zeer verdedigbaar de helft van deze sponsorinkomsten als structurele inkomsten te beschouwen. Hierdoor nemen de totale structurele inkomsten toe. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om alleen dat deel van de sponsorinkomsten als structureel aan te merken. Het risico op een financieel tekort is dan minder groot wanneer een deel van deze inkomsten zouden wegvallen.3. Sponsoring bedraagt momenteel 20% van onze inkomsten. Met behulp van het sponsorbeleidsplan moet dit percentage verhoogd worden in 3 jaar tijd tot 25%.. Een aantal sponsor contracten loopt via de Vrienden en de hoofdsponsoren lopen via het bestuur. Daarnaast is er een initiatief "Club van 50”. Een actiever beleid is welkom. Daarvoor hebben we een commercieel beleid nodig met een duidelijke prijszetting. Tevens moet de sponsor- commissie telkens opnieuw leven ingeblazen worden.

4. Opstellen van een verstandige begroting
Bij het opstellen van een begroting moet worden uitgegaan van twee principes:
Naast een jaarlijkse begroting moeten we een meerjaren begroting opstellen om de plannen voor het waterveld en eventuele led verlichting te ondersteunen.
Het "ruim” begroten van de uitgaven/lasten
Het "krap” begroten van de inkomsten/baten
Deze manier van begroten levert op dat er makkelijker meevallers voor de vereniging ontstaan. Ook kunnen dan eerder keuzes worden gemaakt wanneer de te verwachten uitgaven/lasten de verwachte inkomsten/baten overtreffen.
Hockey ? 4% in plus begroten om voorzichtigheidprincipe te garanderen.
Bar ? Op dit moment is de marge op de baromzet ongeveer 33%. Dit moet in de komende jaren verbeterd worden tot 40%.
Sponsoring ? 25% van de inkomsten

Subsidie beleid gemeente
De gemeente Heusden stelt jaarlijks een subsidie bedrag vast wat wordt gebaseerd op het aantal leden onder de leeftijd van 20 jaar, welke wonen in de gemeente Heusden.

4.2 Barinkomsten
De barinkomsten hangen nauw samen met het aantal leden. Door een continue aanpassing van het assortiment en een toename van het ledenaantal is het streven om de baromzet verder te verhogen. Daarbij worden winstmarges, inkoopcontracten en commerciële aanbiedingen scherp in het oog gehouden. Het doel blijft dat de bruto winst marge boven de 50% blijft liggen.
Naast de stijgende omzet is ook een efficiënte organisatie daarachter belangrijk. Verregaande regelgeving ten aanzien van alcoholbeleid, sociale hygiëne en vergunningen zorgen ervoor dat er een professioneel team nodig is om dit te bewerkstelligen. Het doel is dit met (semi-) vrijwilligers te doen. Daarnaast zullen ouders van de jeugdleden en senior leden bij toerbeurt bardiensten blijven draaien, onder begeleiding van ons barteam die de operationele verantwoordelijk draagt.
Het is een doel van het bestuur om de barinrichting te herontwikkelen. Ook dit zal bijdragen tot een langer verblijf op de club door de leden met samenhangende omzetgroei. Hiervoor zoekt het bestuur sponsoren die willen bijdragen in de aankleding en sfeer van onze bar.

De club van 50 is opgericht voor particulieren die de club een warm hart toedragen. Wie lid wordt van de club van 50 krijgt een naamplaatje op een prominente plaats in het clubhuis. Het streven is om het geld voor de club van 50 te besteden aan uitzonderlijke, voor leden en bezoekers zichtbare projecten.
Voor de overige financiële acties wordt gestreefd naar een structurele bijdrage van € 5.000,- per jaar. Voor het bereiken van de bovenstaande doelen is de sponsorcommissie verantwoordelijk.
4.3 Subsidies?De gemeente Heusden stelt jaarlijks een subsidie bedrag vast wat wordt gebaseerd op het aantal leden onder de leeftijd van 20 jaar, welke wonen in de gemeente Heusden.
4.4 Organisatie
De sponsorcommissie beheert en werft de "commerciële verenigings-relaties”. Hieronder vallen niet alleen de reclameborden, maar ook de shirtreclame voor zowel de senioren als de junioren, éénmalige activiteiten bij toernooien en festiviteiten. Het bestuur hanteert in deze de richtlijnen die opgesteld zijn door de KNHB.
Door alle sponsoractiviteiten te laten verlopen via de sponsorcommissie kan worden voorkomen dat potentiële sponsors dubbel worden benaderd.

5. Hockeytechnisch beleid

5.1 Algemeen
Uitgangspunt is: iedereen die zich aanmeldt en zich houdt aan de verenigingsetiquette kan lid worden. We stellen alles in het werk om een ledenstop te voorkomen. Dit betekent dat de accommodatie en het kader moeten meegroeien met het ledental. Met het 3e veld kunnen we een ledengroei tot 800 in ieder geval aan.
De beschikbaarheid van zaalaccommodatie in de gemeente Heusden is steeds beperkter geworden. Voor de zaalcompetitie hebben we tot nu toe voldoende uren kunnen reserveren, voor zaaltraining slechts met compromissen, zoals twee teams tegelijk op een veld. Voor de komende jaren hebben we een claim voor extra zaalruimte bij de gemeente neergelegd, maar mogelijk zullen we zelf voor alternatieven moeten zorgen. Dit wordt nader onderzocht.
We zijn een gezellige club met een toenemend prestatief element. Vooral bij de jongere teams is het regionale karakter ter voorkoming van lange reistijden van belang. Het te bereiken spelniveau is gemiddeld genomen 2e klasse, maar we willen in elke jeugdlijn een team in de 1e klasse en op termijn in de sub-topklasse.
Dit vergt steeds betere trainingsfaciliteiten, waaronder trainers en trainingscoördinatoren met hoger opleidingsniveau en toenemende ervaring.
5.2 Begeleiding
Voor de organisatie van de Technische Commissie (TC) wordt verwezen naar het TC-organigram, waarvan de meest actuele versie te vinden is op de VMHC-website onder Documenten.
De technische staf onder leiding van de Technisch Manager, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische aspecten van ons beleid. Hieronder vallen o.a. speelstrategie en -tactiek, uitgangspunten en richtlijnen voor coaching, trainingsprogramma, en werving, opleiding en begeleiding van trainers.
Lijncoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten van het hockeytechnisch beleid. Hieronder vallen o.a. begeleiding van coaches, communicatie met spelers/ouders, spelersbeoordelingen en teamindelingen.
Voor alle functies zijn taakomschrijvingen beschikbaar, ook voor coaches en trainers.
5.2.1 Training
Traditioneel zijn de trainers voor de juniorenteams actieve spe(e)l(st)ers van minimaal 2 leeftijdsklassen hoger. De trainers van de senioren zijn allen voorzien van een trainersdiploma of hebben jarenlange ervaring. Alhoewel de verhouding jongere en oudere jeugd wat kleiner wordt, blijft het lastig om voldoende gemotiveerde en geschikte trainers uit de A, B en C in te zetten voor het trainen van de junioren C, D, E en F.
Het streven is om het concept van verplicht training geven door spelers uit de 1e en 2e A, B en C teams los te laten en een groep van vrijwillige goed gemotiveerde trainers te kweken. Deze trainers krijgen nog steeds een vergoeding, maar de kwaliteit zal verbeteren. M.i.v. seizoen 2016/2017 is dit door de Technisch Manager/Hoofd Trainingscoördinator als onderdeel van het nieuwe Jeugd Opleidingsplan (zie ook 5.2.3 Opleiding) reeds in gang gezet.
5.2.2 Coaching
De coaching van jeugdteams wordt meestal vervuld door een tweetal ouders van de teamspelers. Zij worden geacht regelmatig de trainingen bij te wonen en de coachbijeenkomsten te bezoeken (door de TC worden gedurende het jaar meerdere coachbijeenkomsten gehouden met voorlichting over praktische zaken en technisch beleid). Daarnaast stellen zij een rijschema op en zijn in principe de communicatie tussen club en ouders.
Een van de speerpunten voor de komende jaren is de ‘intrinsieke motivatie’ van jeugd coaches; samen met de technische staf zal een programma worden opgesteld en uitgevoerd om de kennis en vaardigheden van coaches te verbeteren. De betrokkenheid met de club zal toenemen, het speelplezier en uiteindelijk het speelniveau.
5.2.3 Opleiding
De komende jaren zal worden ingezet op de verdere kwaliteitsverbetering van de trainingen. Voor de opleiding en begeleiding van trainers zal een plan worden opgesteld, waarin de Trainingscoördinatoren een belangrijke rol krijgen. De Technisch Manager zal zelf als Hoofd Trainingscoördinator vaker uitvoerend bij de trainingen aanwezig zijn. Het nieuwe Jeugd Opleidingsplan zal te vinden zijn op de VMHC-website onder Documenten.
5.3 Zaalhockey
Met de huidige, beperkt beschikbare faciliteiten zijn we in staat om alleen de 1e en 2e 8-tal, junioren en senioren teams te laten zaalhockeyen. De wens is om alle teams vanaf de 8-tallen zaalhockey te kunnen aanbieden. Dit is ambitieus en naast de medewerking van de gemeente Heusden zullen we ook zelf initiatieven moeten ontplooien om (alternatieve) zaalruimte te vinden. In dat kader wordt ook de mogelijkheid van een zgn. opblaashal onderzocht, te exploiteren met derden i.v.m. de kosten.
5.4 Arbitrage
Voor de wedstrijden van de junioren elftallen is het verplicht om de arbitrage te laten plaatsvinden door 2 clubscheidsrechters. De wedstrijden van de jongste jeugd worden gefloten/begeleid door spelleiders. Voor de E6-tallen worden hiervoor ouders ingezet, voor de E8-tallen worden nog junioren ingezet (vanaf 2e jaars-C) al dan niet in bezit van scheidsrechterskaart. Zodra dit in de hele regio gebeurt, zullen we ook hier ouders gaan inzetten. We volgen hiermee de richtlijnen van de KNHB.
Ook voor het behalen van de scheidsrechterskaart volgen we de richtlijnen van de KNHB. Dit is in ieder geval verplicht voor spelers vanaf de 1e jaars-B leeftijd. Overwogen wordt om ook een aantal ouders per team en de coaches te verplichten de scheidsrechterskaart te halen.
Een uitgebreide versie van het arbitragebeleid is te vinden op de VMHC-website onder Documenten, daar staat steeds de meest actuele versie.
5.5 Ambities
Visie


Initiatieven om daar te komen
(tabel niet zichtbaar in dit document)
Planning
Een tijdlijn van de belangrijkste initiatieven.
(tabel niet zichtbaar in dit document)
Projecten
(tabel niet zichtbaar in dit document)

? 6. Vrijwilligersbeleid: vrijwillig maar niet vrijblijvend!
Vele handen maken licht werk. Ook binnen VMHC wordt teveel werk uitgevoerd door te weinig leden. Het continue zoeken naar vrijwilligers is een sterk aandachtspunt aangezien zonder deze leden groei en verdere professionalisering niet mogelijk is.
De groei van de club zal tevens tot gevolg hebben dat er een groter aantal commissies en commissieleden zal ontstaan, het aantal vrijwilligers zal groeien met het daarbij behorende verloop binnen deze groepen van vrijwilligers en leden. Voor continuïteit in kennis moet worden gewaakt.
Het betrekken van ouders van jeugdleden bij een evenement vergroot de betrokkenheid bij de club. Hier moet dus bij elk evenement aandacht aan worden besteed.

7. Accommodatie
Primaire doelstelling van het beleid is dat de accommodatie in lijn dient te blijven met de groeiambities van de club. VMHC dient zich als een aantrekkelijk alternatief te onderscheiden van omliggende clubs. Dit dient op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats te vinden.
VMHC streeft ernaar duurzaam te investeren waar mogelijk. Als duurzaamheidsdoelstelling wordt gehanteerd: de economisch meest voordelige uitvoering over de gehele levensduur. Hierdoor wordt niet alleen op de korte termijn geïnvesteerd, maar worden ook de lange termijn consequenties meegewogen.
Velden
Om een aantrekkelijk alternatief te zijn wil de club investeren in de aanleg van een waterveld op veld 1. De doeltermijn hiervoor is 2 jaar. Hiervoor zijn diverse acties gestart om de kosten hiervoor te dekken. Voor een groei naar 850 leden en sportieve ambities is een efficiënte indeling van alle drie onze velden een absolute noodzaak. Het beleid voorziet verder in een structureel onderhoudsplan van de velden en omliggend terrein.
Veldverlichting
De veldverlichting van het eerste veld is recent vervangen door LED verlichting na goed ervaringen op veld 3. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar bespaart ook in de energiekosten. Het bestuur wil in de periode 2018-2020 ook de verlichting van veld 2 vervangen door LED verlichting.
Energieverbruik
Naast de LED verlichting op veld 1 en 3, zijn er nog geen verdere maatregelen getroffen om het energieverbruik te beperken. Het beleid is er op gericht een energiebesparingsprogramma verder te ontwikkelen en uit te breiden. Naast vervanging van de veldverlichting kan hier aan energiebesparende maatregelen worden gedacht voor het clubgebouw als isolatie en water besparende maatregelen.
Clubgebouw
De voorzieningen in het clubgebouw zijn onvoldoende meegegroeid met de club. De hoofddoelstelling is hiervan een aantrekkelijk centraal ontmoetingspunt te maken, zowel door-de-week als in het weekeind. De verhuur aan de buitenschoolse opvang zorgt voor extra inkomsten, maar ook voor andere behoeften van de gebruikers. Het bestuur wil dit zo efficiënt mogelijk organiseren. Naast professionalisering van de horecavoorziening wil het bestuur vooral de sfeer van het clubgebouw opknappen. Hiervoor wordt op korte termijn een overkapping gerealiseerd.
Het bestuur stelt zich als doel de mogelijkheden te onderzoeken voor vervanging van het clubgebouw. Voor zo´n project zijn diverse stakeholders betrokken, waardoor er begonnen moet worden met een haalbaarheidsstudie. Aan de hand hiervan kan besloten worden of, en hoe er een nieuw clubgebouw kan worden gerealiseerd. Beoogde realisatie zou vanaf 2020 zijn.

8. Publiciteit, Voorlichting en interne communicatie
VMHC is een breedteclub waar de gezelligheid en de clubgeest hoog in het vaandel staan.
Daarom is het zaak om een juiste mix te vinden van gezelligheid en prestatie ook in de aandachtsverdeling in de communicatie. Het verdient aandacht om VMHC binnen de regio te presenteren als een club waar een goede jeugdopleiding voor ALLE teams hoog in het vaandel staat en als een club die je een familiegevoel geeft: iedereen hoort erbij.
Deze USP’s dienen in alle communicatievormen duidelijk gepresenteerd te worden, samen vormen zij het (gewenste) imago van VMHC en het onderscheidend vermogen.
De huidige digitale wereld heeft grofweg twee gevolgen voor de club in haar interne en externe communicatie. Het opent enerzijds snelle en eenvoudige manieren van communiceren naar leden, anderzijds ontstaan er mogelijkheden tot miscommunicatie en digitaal wangedrag.
De mogelijkheden die beschikbaar zijn en komen, gecombineerd met het te verwachten intensievere gebruik van sociale media, noodzaakt tot het aanstellen van een contentmanager. De contentmanager wordt aangesteld om uniformiteit in de instructies, manuals ed aan te brengen en te zorgen voor een heldere structuur van onze uitingen.

Vlijmen, juni 2017


Inleiding
Bij een beleidsplan gaat het om de continuïteit en de professionaliteit van de vereniging. Er moet een goede structuur zijn voor de vereniging, zodanig dat opvolgende bestuurders en vrijwilligers weten waar de vereniging naar toe gaat. Naast het inzicht geven in de structuur is het beleidsplan ook een "besturingsinstrument” en daarmee voor het bestuur een houvast en een toets voor de te volgen richting. Voor de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en of het bestuur zich (na acceptatie van het voorgestelde beleid door de leden) achteraf aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.
Het gaat goed met VMHC. Het aantal leden groeit, niet alleen bij de jeugd maar ook bij de senioren.De huidige grootte, nog te verwachten groei en ontwikkelingen om ons heen maken het noodzakelijk om het bestaande beleidsplangrondig te herzien om de club de komende jaren door te loodsen en verder te ontwikkelen.
We willen als bestuur op vele terreinen binnen de club nog een professionaliseringsslag maken maar anderzijds ook de goede sfeer die alle leden zo belangrijk vinden zien te handhaven. Natuurlijk hebben wij hierbij de hulp van vele vrijwilligers nodig en we hopen dat dit aantal alleen nog maar toeneemt de komende periode. Duidelijk is dat hoe meer mensen bereid zijn om hun steentje bij te dragen aan onze vereniging, hoe minder het werk voor iedereen wordt. Een toename van het aantal vrijwilligers is ook absoluut noodzakelijk om de ledengroei op te kunnen vangen maar ook om aan de steeds grotere eisen van (ouders van) leden te kunnen voldoen.
De demografische ontwikkelingen in de gemeente Heusden zorgen voor voldoende potentie om VMHC te laten uitgroeien tot vereniging van circa 750, maximaal 800 leden in de komende jaren. Met dat aantal zijn de velden en de accommodatie optimaal benut.
De verenigingsopbouw kent net als andere clubs in Nederland een scheve verdeling, er zijn veel meer vrouwen dan mannen lid. Er moet dus extra aandacht zijn voor het werven van jongens. Daarnaast hebben we een relatief jong ledenbestand. Dat wil zeggen vanaf de leeftijdsklasse junioren B t/m F zijn we ruim vertegenwoordigd, in de A en jongere senioren is traditioneel een groter verloop als gevolg van studie bijvoorbeeld. Dit heeft zijn weerslag op de beschikbaarheid van trainers voor met name de A en B teams.
De sportieve ambitie van VMHC voor de eerste juniorelftallen is de top van de 2e klasse met een doorgroei naar de 1e klasse en eventueel subtop. De overige jeugd- en seniorenelftallen dienen te spelen op het hoogst mogelijke niveau.
Om dit te bewerkstelligen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan goede trainers en coaches en de begeleiding en opleiding van deze trainers en coaches.
De kosten van opleidingen en trainingen en het op peil houden van de accommodatie vragen om een gedegen aanpak van sponsoring. Door de huidige economische situatie is het verwerven van sponsors echter niet eenvoudig. De sponsoractiviteiten dienen te worden versterkt en aangepast te worden qua vorm.
Om de vereniging aantrekkelijk te maken en houden, voor bestaande en toekomstige leden en sponsors is een voortdurende bevestiging van het positief imago van VMHC noodzakelijk. PR en communicatie moeten worden geïntensiveerd en deels anders gestructureerd.
2.1 Strategie, missie en ambities VMHC .
VMHC wil een bloeiende middelgrote vereniging zijn. Met nu 550 leden en elk jaar een groei van enige tientallen leden.
Een vereniging van een dergelijke omvang is aan haar stand verplicht om prestaties te leveren en vraagt om een goede structuur om de kwaliteit te leveren die haar leden wensen.
Een sportieve ambitie voor de eerste jeugdelftallen die daarbij past is de top van de 2e klasse met een doorgroei naar de 1e klasse.
Om de continuïteit in uitvoering en een financieel gezonde huishouding te bieden blijft vrijwilligerswerk de belangrijkste pijler waarop de club rust. Binding met de leden, gezelligheid en kwaliteit zijn dan ook de middelen die het bestuur inzet om de verdere groei mogelijk te maken.

Missie
VMHC moet een bruisende vereniging zijn, die verankerd is in de samenleving, goed georganiseerd is, met toenemende sportieve prestaties. Door goede sfeer en een aantrekkelijke, duurzame accommodatie is de club een prima plek om sportief en gezellig te ontspannen.
Visie
We zijn een gezellige club met een toenemend prestatief element. Vooral bij de jongere teams is het regionale karakter ter voorkoming van lange reistijden van belang. Het te bereiken spelniveau is gemiddeld genomen 2eklasse, maar we willen in elke jeugdlijn een team in de 1e klasse en op termijn in de sub-topklasse. Dit vergt steeds betere trainingsfaciliteiten, waaronder trainers en trainingscoördinatoren met hoger opleidingsniveau en toenemende ervaring.
Een aantrekkelijke accommodatie zorgt ervoor dat leden zich thuis voelen. In een clubhuis met goede uitstraling en gezellige sfeer wordt meer gebruik gemaakt van het horeca aanbod, met een ruim en afwisselend assortiment. Door de contributie in lijn te brengen met de geboden faciliteiten en kwaliteit zal ook dit bijdragen aan een groter deel structurele inkomsten. Ook voor de bijdrage hierin van sponsoren, zullen de toenemende sportieve prestaties alsmede de uitstraling van de club een positieve uitwerking hebben.
Tijd, je kostbaarste bezit:
Werkdruk en drang om zoveel mogelijk te doen in de beschikbare tijd (andere verenigingen, vakantie, gezin, cultuur) maken dat een goed en afwisselend product geleverd moet worden. Leden moeten het gevoel hebben dat de hockeyvereniging toegevoegde waarde voor hun levensstijl oplevert.
-Ouders van mini’s moeten de ervaring hebben dat hun kinderen goed worden opgevangen.
-Jeugdleden moeten goede begeleiding krijgen die bijdraagt aan hun ontwikkeling. Naast hockey moet de vereniging gezelligheid en teamvorming stimuleren.
-Seniorleden willen een combinatie van sporten en goed verzorgde gezelligheid met daarbij de nodige flexibiliteit om ruimte te behouden voor andere zaken.
Behoefte aan veiligheid en geborgenheid.
Hockey is een sport die met het gehele gezin en met vrienden beoefend kan worden.
VMHC heeft het van oudsher in zich ontspanning te bieden aan het gehele gezin en zal ook nieuwe activiteiten moeten blijven ontplooien om het familiegevoel te accentueren.
Maar ook ontspanning voor supporters wanneer de gezinsleden of vrienden aan het spelen zijn. Optimale ontvangst van en voorlichting aan ouders om ze in te wijden in de hockeycultuur.
De vereniging heeft het handhaven van een goede sfeer en correct gedrag op en rond de velden hoog in haar vaandel staan. Hiervoor sluiten we aan bij de KNHB-campagne Sportiviteit en respect.
2.2. Belangrijke doelen voor VMHC Vlijmen voor groei en het behoud van leden.
Om meer evenwicht te bereiken moet de aandacht verschoven worden van absolute groei naar gerichte groei en verlenging van de lidmaatschapsduur.
Differentiatie in focus vanwege:
-de verschillende karakteristieken per groep.
-het verschil in mogelijke bijdrage aan de vereniging per groep (rollen die leden kunnen spelen en inkomstenbronnen)
-het verschil in omgeving per groep (ouders, netwerk, vrienden etc.)
- Onderscheiden van doelgroepen en bepalen van behoeften en mogelijk rollen binnen de vereniging.
3. Organisatie
Om daadkrachtig op te treden opereert de vereniging met een bestuur omringd door een grote schare van vrijwilligers. Vrijwilligers die ad hoc taken uitvoeren dan wel zitting hebben in een van de commissies. Bewust is voor deze opzet gekozen om het tijdsbeslag voor de leden beheersbaar te houden en daarmee mensen te kunnen betrekken die vanuit hun professie de vereniging veel te bieden hebben. Hier wordt een beschrijving gegeven van de organisatie van de vereniging in de vorm van bestuur en commissies.
3.1 Bestuur
Een modern bestuur vormt als het ware het management van het bedrijf; de vereniging. Zij heeft met name een vertegenwoordigende, een coördinerende en een stimulerende taak. Met deze taakinvulling blijft het tijdsbeslag voor een bestuursfunctie binnen de perken. De vereniging streeft er naar om bestuursleden aan te trekken die vanuit hun beroepsmatige achtergrond een professionele invulling kunnen geven aan hun taakgebied.
Ook binnen VMHC Vlijmen wordt teveel werk uitgevoerd door te weinig leden. Het continue zoeken naar vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt aangezien zonder deze leden groei en verdere professionalisering niet mogelijk is.
3.2 Commissies.
De commissies vormen de werkgroepen die concreet uitvoering geven aan een taakgebied binnen de operatie van de vereniging. Om de continuïteit te waarborgen is het doel voor iedere commissie de werkwijze in een draaiboek vast te leggen. Daarnaast moet met een zekere regelmaat nieuwe leden in commissies worden toegelaten om ze te laten inwerken door meer ervaren commissieleden.
Binnen onze club kennen we een aantal commissies. De tabel geeft de relaties van deze commissies met de desbetreffende bestuursportefeuilles weer:


3.3 Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is opgericht in januari 2009 en op initiatief van enkele betrokken jeugdleden. Na enkele jaren van inactiviteit is in 2022 hier weer nieuw leven ingeblazen.

De bedoeling is om het jeugdbestuur uit te laten groeien tot een volwaardige gesprekspartner van het bestuur ten aanzien van alles wat de jeugd bezighoudt. Het Jeugdbestuur vertegenwoordigt de jeugd binnen VMHC en organiseert daarnaast activiteiten op eigen initiatief en op verzoek van bestuur en commissies.

 

 

4. FINANCIEN EN SPONSORING

4.1 Algemeen
Naast een toename van wensen, ambities en initiatieven wordt de vereniging, zoals alle sportverenigingen, geconfronteerd met een toename van haar kosten als gevolg van onder andere gestegen vergoedingen van trainers, het stijgen van de huren en kosten van materialen en wettelijke maatregelen van de overheid. In de toekomst zal de club moeten blijven zoeken naar de balans tussen wensen en mogelijkheden.
Bij het maken van die keuzes moet een aantal uitgangspunten in acht worden genomen:
Structurele uitgaven moeten worden betaald uit structurele inkomsten
Inkomsten uit sponsoring zijn niet volledig als structureel te beschouwen
Het opstellen van een verstandige begroting
Een zich terugtrekkende gemeentelijke overheid
Het streven de organisatie van de vereniging verder te professionaliseren

Structurele uitgaven dienen betaald te worden uit structurele inkomsten
De structurele uitgaven zijn de uitgaven die nodig zijn om gebruik te maken van de accommodatie en te kunnen hockeyen. Deze zijn qua hoogte nauwelijks te beïnvloeden. Hieronder vallen de huur en heffingen van de accommodatie, de nutskosten, aflossing en rente op leningen, verzekeringen, hockey-technische kosten en de contributie die de vereniging moet betalen aan de KNHB. De structurele inkomsten zijn alle ontvangsten uit contributies en een deel van de inkomsten uit sponsoring. Er wordt gestreefd naar een situatie dat de structurele uitgaven de structurele inkomsten niet overtreffen. Alleen dan kan worden gegarandeerd dat er geen wankele financiële basis voor de vereniging ontstaat.

Contributie in lijn blijven met omringende clubs (Drunen, Rosmalen, Bommelerwaard, DES)
Duidelijk aangescherpte regels voor wanbetalers.


Inkomsten uit sponsoring niet geheel als structureel beschouwen
Sponsorcontracten hebben doorgaans een looptijd van drie jaar. Daarna moet weer worden afgewacht of sponsoren bereid zijn het contract te verlengen. Het aangaan van financiële verplichtingen waarbij de inkomsten niet volledig zijn gegarandeerd, moet daarom worden voorkomen. Uit ervaring in de afgelopen jaren is gebleken dat de inkomsten uit sponsoring voor een deel een structureel karakter hebben. Daardoor is het zeer verdedigbaar de helft van deze sponsorinkomsten als structurele inkomsten te beschouwen. Hierdoor nemen de totale structurele inkomsten toe. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om alleen dat deel van de sponsorinkomsten als structureel aan te merken. Het risico op een financieel tekort is dan minder groot wanneer een deel van deze inkomsten zouden wegvallen.3. Sponsoring bedraagt momenteel 20% van onze inkomsten. Met behulp van het sponsorbeleidsplan moet dit percentage verhoogd worden in 3 jaar tijd tot 25%.. Een aantal sponsor contracten loopt via de Vrienden en de hoofdsponsoren lopen via het bestuur. Daarnaast is er een initiatief "Club van 50”. Een actiever beleid is welkom. Daarvoor hebben we een commercieel beleid nodig met een duidelijke prijszetting. Tevens moet de sponsor- commissie telkens opnieuw leven ingeblazen worden.

4. Opstellen van een verstandige begroting
Bij het opstellen van een begroting moet worden uitgegaan van twee principes:
Naast een jaarlijkse begroting moeten we een meerjaren begroting opstellen om de plannen voor het waterveld en eventuele led verlichting te ondersteunen.
Het "ruim” begroten van de uitgaven/lasten
Het "krap” begroten van de inkomsten/baten
Deze manier van begroten levert op dat er makkelijker meevallers voor de vereniging ontstaan. Ook kunnen dan eerder keuzes worden gemaakt wanneer de te verwachten uitgaven/lasten de verwachte inkomsten/baten overtreffen.
Hockey ? 4% in plus begroten om voorzichtigheidprincipe te garanderen.
Bar ? Op dit moment is de marge op de baromzet ongeveer 33%. Dit moet in de komende jaren verbeterd worden tot 40%.
Sponsoring ? 25% van de inkomsten

Subsidie beleid gemeente
De gemeente Heusden stelt jaarlijks een subsidie bedrag vast wat wordt gebaseerd op het aantal leden onder de leeftijd van 20 jaar, welke wonen in de gemeente Heusden.

4.2 Barinkomsten
De barinkomsten hangen nauw samen met het aantal leden. Door een continue aanpassing van het assortiment en een toename van het ledenaantal is het streven om de baromzet verder te verhogen. Daarbij worden winstmarges, inkoopcontracten en commerciële aanbiedingen scherp in het oog gehouden. Het doel blijft dat de bruto winst marge boven de 50% blijft liggen.

Naast de stijgende omzet is ook een efficiënte organisatie daarachter belangrijk. Verregaande regelgeving ten aanzien van alcoholbeleid, sociale hygiëne en vergunningen zorgen ervoor dat er een professioneel team nodig is om dit te bewerkstelligen. Het doel is dit met (semi-) vrijwilligers te doen. Het is een doel van het bestuur om de barinrichting te herontwikkelen. Ook dit zal bijdragen tot een langer verblijf op de club door de leden met samenhangende omzetgroei.


De club van 50 is opgericht voor particulieren die de club een warm hart toedragen. Wie lid wordt van de club van 50 krijgt een naamplaatje op een prominente plaats in het clubhuis. Het streven is om het geld voor de club van 50 te besteden aan uitzonderlijke, voor leden en bezoekers zichtbare projecten.
Voor de overige financiële acties wordt gestreefd naar een structurele bijdrage van € 5.000,- per jaar. Voor het bereiken van de bovenstaande doelen is de sponsorcommissie verantwoordelijk.
4.3 Subsidies?De gemeente Heusden stelt jaarlijks een subsidie bedrag vast wat wordt gebaseerd op het aantal leden onder de leeftijd van 20 jaar, welke wonen in de gemeente Heusden.
4.4 Organisatie
De sponsorcommissie beheert en werft de "commerciële verenigings-relaties”. Hieronder vallen niet alleen de reclameborden, maar ook de shirtreclame voor zowel de senioren als de junioren, éénmalige activiteiten bij toernooien en festiviteiten. Het bestuur hanteert in deze de richtlijnen die opgesteld zijn door de KNHB.
Door alle sponsoractiviteiten te laten verlopen via de sponsorcommissie kan worden voorkomen dat potentiële sponsors dubbel worden benaderd.

5. Hockeytechnisch beleid

 

5.1 Algemeen
Uitgangspunt is: iedereen die zich aanmeldt en zich houdt aan de verenigingsetiquette kan lid worden. We stellen alles in het werk om een ledenstop te voorkomen. Dit betekent dat de accommodatie en het kader moeten meegroeien met het ledental. Met het 3eveld kunnen we een ledengroei tot 800 in ieder geval aan.
De beschikbaarheid van zaalaccommodatie in de gemeente Heusden is steeds beperkter geworden. Voor de zaalcompetitie hebben we tot nu toe voldoende uren kunnen reserveren, voor zaaltraining slechts met compromissen, zoals twee teams tegelijk op een veld. Voor de komende jaren hebben we een claim voor extra zaalruimte bij de gemeente neergelegd, maar mogelijk zullen we zelf voor alternatieven moeten zorgen. Dit wordt nader onderzocht.
We zijn een gezellige club met een toenemend prestatief element. Vooral bij de jongere teams is het regionale karakter ter voorkoming van lange reistijden van belang. Het te bereiken spelniveau is gemiddeld genomen 2eklasse, maar we willen in elke jeugdlijn een team in de 1e klasse en op termijn in de sub-topklasse.
Dit vergt steeds betere trainingsfaciliteiten, waaronder trainers en trainingscoördinatoren met hoger opleidingsniveau en toenemende ervaring.
5.2 Begeleiding
Voor de organisatie van de Technische Commissie (TC) wordt verwezen naar het TC-organigram, waarvan de meest actuele versie te vinden is op de VMHC-website onder Documenten.
De technische staf onder leiding van de Technisch Manager, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische aspecten van ons beleid. Hieronder vallen o.a. speelstrategie en -tactiek, uitgangspunten en richtlijnen voor coaching, trainingsprogramma, en werving, opleiding en begeleiding van trainers.
Lijncoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten van het hockeytechnisch beleid. Hieronder vallen o.a. begeleiding van coaches, communicatie met spelers/ouders, spelersbeoordelingen en teamindelingen.
Voor alle functies zijn taakomschrijvingen beschikbaar, ook voor coaches en trainers.
5.2.1 Training
Traditioneel zijn de trainers voor de juniorenteams actieve spe(e)l(st)ers van minimaal 2 leeftijdsklassen hoger. De trainers van de senioren zijn allen voorzien van een trainersdiploma of hebben jarenlange ervaring. Alhoewel de verhouding jongere en oudere jeugd wat kleiner wordt, blijft het lastig om voldoende gemotiveerde en geschikte trainers uit de A, B en C in te zetten voor het trainen van de junioren C, D, E en F.

Het streven is om het concept van verplicht training geven door spelers uit de 1e en 2e A, B en C teams los te laten en een groep van vrijwillige goed gemotiveerde trainers te kweken. Deze trainers krijgen nog steeds een vergoeding, maar de kwaliteit zal verbeteren.

 

5.2.2 Coaching
De coaching van jeugdteams wordt meestal vervuld door een tweetal ouders van de teamspelers. Zij worden geacht regelmatig de trainingen bij te wonen en de coachbijeenkomsten te bezoeken (door de TC worden gedurende het jaar meerdere coachbijeenkomsten gehouden met voorlichting over praktische zaken en technisch beleid). Daarnaast stellen zij een rijschema op en zijn in principe de communicatie tussen club en ouders.
Een van de speerpunten voor de komende jaren is de ‘intrinsieke motivatie’ van jeugd coaches; samen met de technische staf zal een programma worden opgesteld en uitgevoerd om de kennis en vaardigheden van coaches te verbeteren. De betrokkenheid met de club zal toenemen, het speelplezier en uiteindelijk het speelniveau.
5.2.3 Opleiding
De komende jaren zal worden ingezet op de verdere kwaliteitsverbetering van de trainingen. Voor de opleiding en begeleiding van trainers zal een plan worden opgesteld, waarin de Trainingscoördinatoren een belangrijke rol krijgen. De Technisch Manager zal zelf als Hoofd Trainingscoördinator vaker uitvoerend bij de trainingen aanwezig zijn. Het nieuwe Jeugd Opleidingsplan zal te vinden zijn op de VMHC-website onder Documenten.
5.3 Zaalhockey

Afhankelijk van het aantal beschikbare faciliteiten, proberen we ieder jaar zoveel mogelijk teams zaalhockey aan te bieden. Bij beperkt beschikbare faciliteiten proberen we in eerste instantie alleen de 1e en 2e 8-tal, junioren en senioren teams te laten zaalhockeyen. De wens is om alle teams vanaf de 8-tallen zaalhockey te kunnen aanbieden. Dit is ambitieus en naast de medewerking van de gemeente Heusden zullen we ook zelf initiatieven moeten ontplooien om (alternatieve) zaalruimte te vinden.

 

5.4 Arbitrage
Voor de wedstrijden van de junioren elftallen is het verplicht om de arbitrage te laten plaatsvinden door 2 clubscheidsrechters. De wedstrijden van de jongste jeugd worden gefloten/begeleid door spelleiders. Voor de E6-tallen worden hiervoor ouders ingezet, voor de E8-tallen worden nog junioren ingezet (vanaf 2e jaars-C) al dan niet in bezit van scheidsrechterskaart. Zodra dit in de hele regio gebeurt, zullen we ook hier ouders gaan inzetten. We volgen hiermee de richtlijnen van de KNHB.
Ook voor het behalen van de scheidsrechterskaart volgen we de richtlijnen van de KNHB. Dit is in ieder geval verplicht voor spelers vanaf de 1e jaars-B leeftijd. Overwogen wordt om ook een aantal ouders per team en de coaches te verplichten de scheidsrechterskaart te halen.
Een uitgebreide versie van het arbitragebeleid is te vinden op de VMHC-website onder Documenten, daar staat steeds de meest actuele versie.
5.5 Ambities
Visie


Initiatieven om daar te komen
(tabel niet zichtbaar in dit document)
Planning
Een tijdlijn van de belangrijkste initiatieven.
(tabel niet zichtbaar in dit document)
Projecten

(tabel niet zichtbaar in dit document)

 

?
6. Vrijwilligersbeleid: vrijwillig maar niet vrijblijvend!
Vele handen maken licht werk. Ook binnen VMHC wordt teveel werk uitgevoerd door te weinig leden. Het continue zoeken naar vrijwilligers is een sterk aandachtspunt aangezien zonder deze leden groei en verdere professionalisering niet mogelijk is.
De groei van de club zal tevens tot gevolg hebben dat er een groter aantal commissies en commissieleden zal ontstaan, het aantal vrijwilligers zal groeien met het daarbij behorende verloop binnen deze groepen van vrijwilligers en leden. Voor continuïteit in kennis moet worden gewaakt.
Het betrekken van ouders van jeugdleden bij een evenement vergroot de betrokkenheid bij de club. Hier moet dus bij elk evenement aandacht aan worden besteed.

7. Accommodatie
Primaire doelstelling van het beleid is dat de accommodatie in lijn dient te blijven met de groeiambities van de club. VMHC dient zich als een aantrekkelijk alternatief te onderscheiden van omliggende clubs. Dit dient op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats te vinden.
VMHC streeft ernaar duurzaam te investeren waar mogelijk. Als duurzaamheidsdoelstelling wordt gehanteerd: de economisch meest voordelige uitvoering over de gehele levensduur. Hierdoor wordt niet alleen op de korte termijn geïnvesteerd, maar worden ook de lange termijn consequenties meegewogen.

 

Energieverbruik
Naast de LED verlichting op veld 1 en 3, zijn er nog geen verdere maatregelen getroffen om het energieverbruik te beperken. Het beleid is er op gericht een energiebesparingsprogramma verder te ontwikkelen en uit te breiden. Naast vervanging van de veldverlichting kan hier aan energiebesparende maatregelen worden gedacht voor het clubgebouw als isolatie en water besparende maatregelen.
Clubgebouw
De voorzieningen in het clubgebouw zijn onvoldoende meegegroeid met de club. De hoofddoelstelling is hiervan een aantrekkelijk centraal ontmoetingspunt te maken, zowel door-de-week als in het weekeind. De verhuur aan de buitenschoolse opvang zorgt voor extra inkomsten, maar ook voor andere behoeften van de gebruikers. Het bestuur wil dit zo efficiënt mogelijk organiseren.

8. Publiciteit, Voorlichting en interne communicatie
VMHC is een breedteclub waar de gezelligheid en de clubgeest hoog in het vaandel staan.
Daarom is het zaak om een juiste mix te vinden van gezelligheid en prestatie ook in de aandachtsverdeling in de communicatie. Het verdient aandacht om VMHC binnen de regio te presenteren als een club waar een goede jeugdopleiding voor ALLE teams hoog in het vaandel staat en als een club die je een familiegevoel geeft: iedereen hoort erbij.
Deze USP’s dienen in alle communicatievormen duidelijk gepresenteerd te worden, samen vormen zij het (gewenste) imago van VMHC en het onderscheidend vermogen.
De huidige digitale wereld heeft grofweg twee gevolgen voor de club in haar interne en externe communicatie. Het opent enerzijds snelle en eenvoudige manieren van communiceren naar leden, anderzijds ontstaan er mogelijkheden tot miscommunicatie en digitaal wangedrag.
De mogelijkheden die beschikbaar zijn en komen, gecombineerd met het te verwachten intensievere gebruik van sociale media, noodzaakt tot het aanstellen van een contentmanager. De contentmanager wordt aangesteld om uniformiteit in de instructies, manuals ed aan te brengen en te zorgen voor een heldere structuur van onze uitingen.

Vlijmen, maart 2023

 
Mijn Team
Teams
Statistieken
zaterdag 25 maart 2023
Aantal leden (info) 555
Nu online 364
Wedstrijden quicklinks
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 35% |week: %

Inloggen
BORDSPONSORS
ADVERTENTIESPONSORS
Contact
VMHC
 

Vlijmense Mixed Hockey Club

Postadres
Secretaris VMHC
Van Schuppenstraat 16
5253 DD Nieuwkuijk
[email protected]

Bezoek adres
VMHC
Bilderdijkstraat 2A
5251 LP Vlijmen

Facebook
VMHC

Telefoon Clubhuis
073-5115970

Bankrekening
IBAN: NL51RABO0154767875
Hockey Weekly